งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

สรุปภาพรวม ผลการสำรวจความพึงพอใจ***ขอขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ***

(ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์กับงานบริหารงานบุคคลพนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อท่านให้มากที่สุด)

***ขอขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ***

(ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์กับงานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อท่านให้มากที่สุด)