งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

เส้นทางความก้าวหน้าพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

เส้นทางความก้าวหน้าของครู.pdf

พนักงานครูเทศบาล 

(สายงานการสอน)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ตำแหน่ง ครู

มาตรฐานวิทยฐานะ

  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

  ครูเชี่ยวชาญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

  ครูชำนาญการ


พนักงานครูเทศบาล

(สายงานบริหารสถานศึกษา)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

มาตรฐานวิทยฐานะ

  ผอ.เชี่ยวชาญพิเศษ

  ผอ.เชี่ยวชาญ

  ผอ.ชำนาญการพิเศษ

  ผอ.ชำนาญการ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

มาตรฐานวิทยฐานะ

  รอง ผอ.เชี่ยวชาญ

  รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ

  รอง ผอ.ชำนาญการ


บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 

(สายงานนิเทศการศึกษา)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

มาตรฐานวิทยฐานะ

  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สามารถก้าวหน้าโดยอาศัยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. กำหนด ซึ่งสามารถขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้  ตามแต่ละสายงาน ด้วยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะที่กำหนด และผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง 


   1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

   2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

    3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

    4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์