งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี

 • ประกาศเทศบาลนครตรัง
 • สำนักปลัดเทศบาล

 • กองคลัง

 • สำนักช่าง

 • กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

 • กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • สำนักการศึกษา

 • กองสวัสดิการสังคม

 • กองการเจ้าหน้าที่

-----------------------------------

 • งานสถานธนานุบาล

 • หน่วยตรวจสอบภายใน