งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

 • บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักการศึกษา

  • พนักงานเทศบาล

  • ลูกจ้างประจำ

  • พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • พนักงานจ้างทั่วไป  • สายงานการสอน

  • สายบริหารสถานศึกษา

  • สายงานนิเทศการศึกษา

  • บุคลากรสนับสนุนการสอน

  • บุคลากรสนันสนุนสถานศึกษา

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี


ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2565

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานการสอน) ปีการศึกษา 2565

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานบริหารสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2565

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานนิเทศการศึกษา) ปีการศึกษา 2565

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ปีการศึกษา 2565

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานการสอน) ปีการศึกษา 2564

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานบริหารสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2564

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานนิเทศการศึกษา) ปีการศึกษา 2564

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ปีการศึกษา 2564

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานการสอน) ปีการศึกษา 2563

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานบริหารสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2563

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานนิเทศการศึกษา) ปีการศึกษา 2563

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ปีการศึกษา 2563

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานการสอน) ปีการศึกษา 2562

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานบริหารสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานนิเทศการศึกษา) ปีการศึกษา 2562

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ปีการศึกษา 2562

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานการสอน) ปีการศึกษา 2561

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานบริหารสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2561

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานนิเทศการศึกษา) ปีการศึกษา 2561

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ปีการศึกษา 2561

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานการสอน) ปีการศึกษา 2560

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานบริหารสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2560

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานนิเทศการศึกษา) ปีการศึกษา 2560

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ปีการศึกษา 2560

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานการสอน) ปีการศึกษา 2559

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานบริหารสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2559

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานนิเทศการศึกษา) ปีการศึกษา 2559

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ปีการศึกษา 2559

 • เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2559