งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

  • ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลนครตรัง

103 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

  • ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 - 7521 - 8017 สายด่วน : 1132

โทรสาร : 0 - 7521 - 1493