งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ


ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

- งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสถานศึกษา งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา (การสอบแข่งขัน การขอใช้บัญชี การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน) งานบรรจุและแต่งตั้ง การสั่งประจำ การสั่งไปช่วยปฏิบัติราชการ การขอยืมตัวพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสถานศึกษา งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสถานศึกษา งานการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการลา งานทุนการศึกษา งานสิทธิสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา งานให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย