งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

ทำเนียบพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครตรัง

ทำเนียบพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา


บัญชีรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน , สายงานบริหารสถานศึกษา, สายงานนิเทศการศึกษา) (ไฟล์ข้อมูล)

 • บัญชีรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครตรัง ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.2565 ไฟล์ Excel ดาวน์โหลด

 • บัญชีรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครตรัง ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค.2564 ไฟล์ Excel ดาวน์โหลด

 • หน่วยงานศึกษานิเทศก์ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.2565 ไฟล์ Excel ดาวน์โหลด

 • โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.2565 ไฟล์ Excel ดาวน์โหลด

 • โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.2565 ไฟล์ Excel ดาวน์โหลด

 • โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.2565 ไฟล์ Excel ดาวน์โหลด

 • โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.2565 ไฟล์ Excel ดาวน์โหลด

 • โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.2565 ไฟล์ Excel ดาวน์โหลด

 • โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.2565 ไฟล์ Excel ดาวน์โหลด

 • โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.2565 ไฟล์ Excel ดาวน์โหลด

 • โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.2565 ไฟล์ Excel ดาวน์โหลด

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.2565 ไฟล์ Excel ดาวน์โหลด

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.2565 ไฟล์ Excel ดาวน์โหลด