งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

           ทำเนียบบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

นายฉัตรชัย  ชูผอม

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

           ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

นางวิยะดา  สมแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวลัดดาวัลย์  หนูนุ้ย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางดรุณี  อยู่พงศ์ศัลย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนิตยา  แก้วแกมทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวฉัตติมา  ตั้งคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุนิสา  อนันตพงศ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน