งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

ทำเนียบบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

นายฉัตรชัย ชูผอม

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

นางสายพิน ชูเท้า

หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

นางนิตยา แก้วแกมทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธวัชชัย หิรัญญาภิรมย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางดรุณี อยู่พงศ์ศัลย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวลัดดาวัลย์ หนูนุ้ย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุนิสา อนันตพงศ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน