งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล โดยเทศบาลนครตรังได้ประกาศกำหนดส่วนราชการหลัก ประกอบด้วย สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา กองสวัสดิการสังคม เปลี่ยนชื่อส่วนราชการให้สอดคล้องกับชื่อตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยส่วนราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ประกอบด้วย “สำนักการช่าง” เป็น “สำนักช่าง” “กองวิชาการและแผนงาน” เป็น “กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ” และจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยตรวจสอบภายใน

กองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

1. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

2. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

3. กลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

4. ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา