งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล


การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร


หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

  • ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม