งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

หนังสือราชการ

ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ

ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข หนังสือสั่งการ

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง