งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

สิทธิ สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอื่น

การลา

  • แบบฟอร์มสถิติการลา (ทะเบียนประวัติการลาและการขาดราชการ)

ค่ารักษาพยาบาล

ประชาสัมพันธ์ สปสช..pdf

ค่าเล่าเรียนบุตร


ค่าเช่าบ้าน

บำเหน็จบำนาญ

การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)