งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

สิทธิ สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอื่น

การลา

1.แบบฟอร์มใบลาป่วย 

2.แบบฟอร์มใบลาคลอดบุตร 

3.แบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว 

4.แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

5.แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

6.แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท  และแบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

7.แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

8.แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

8.1แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวินัย หรือดูงาน

8.2รายละเอียดการทำสัญญาการลาฯ และสัญญาค้ำประกัน

8.3สัญญาการลาฯ และสัญญาค้ำประกัน

8.4แบบแสดงโครงการ, เหตุผล, รายงานตัว

9.แบบใบลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ

10.แบบใบลาติดตามคู่สมรส

11.แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

1. แบบใบลาถือศีลและปฏิบัติธรรม

-ประกาศลาไปปฏิบัติธรรม

2.แบบใบลาไปต่างประเทศ

ค่ารักษาพยาบาล

 

ประชาสัมพันธ์ สปสช..pdf

ค่าเล่าเรียนบุตร


ค่าเช่าบ้าน

บำเหน็จบำนาญ

การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)