งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

วินัยและการรักษาวินัย

กฎหมายและระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท., ก.จังหวัด