งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

ระบบสารสนเทศ

ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ


ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น


ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง