งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานเทศบาล

ประเภท บริหารท้องถิ่น

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)


ประเภท อำนวยการท้องถิ่น

2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)

2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)


ประเภท วิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)

3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


ประเภท ทั่วไป

4101เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4102เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4103เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4201เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4202เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4203เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4204เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4301เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4302เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4401เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4402เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4403เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4404เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4501เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4601เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4602พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4603เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4604เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4605โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4606เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4607เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4608เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4609เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4610สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4701นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4702นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4703นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4704นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4705นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4706นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4707เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4708นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4709นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4801เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4802เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4803เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4804เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4805เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)