งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

09_04_64 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล.PDF