งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

การเลื่อนเงินเดือน

การประเมินเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล


  • บบฟอร์มดาวน์โหลด

    • แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

    • แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

    • แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน สายงานนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

    • คำอธิบายแบบประเมินฯ


การประเมินเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล