งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

เลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ พนักงานครู สายงานการสอน (ตามเกณฑ์ใหม่ 2561)

ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง