งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล


 • บบฟอร์มดาวน์โหลด

  • ไฟล์ Excel หน่วยงานศึกษานิเทศก์ แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา วันลา วินัย ฯ ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • ไฟล์ Excel รร.เทศบาล 1 แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา วันลา วินัย ฯ ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • ไฟล์ Excel รร.เทศบาล 2 แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา วันลา วินัย ฯ ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • ไฟล์ Excel รร.เทศบาล 3 แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา วันลา วินัย ฯ ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • ไฟล์ Excel รร.เทศบาล 4 แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา วันลา วินัย ฯ ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • ไฟล์ Excel รร.เทศบาล 5 แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา วันลา วินัย ฯ ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • ไฟล์ Excel รร.เทศบาล 6 แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา วันลา วินัย ฯ ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • ไฟล์ Excel รร.เทศบาล 7 แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา วันลา วินัย ฯ ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • ไฟล์ Excel รร.เทศบาล 8 แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา วันลา วินัย ฯ ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • ไฟล์ Excel ศพด.ทน.ตรัง แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา วันลา วินัย ฯ ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • ไฟล์ Excel ศพด.วัดควนวิเศษ แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา วันลา วินัย ฯ ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด ล่าสุด 2565

  • คำอธิบายแบบประเมินฯ

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล


การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น