งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร...หลักสูตร...

พัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”