งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

การจัดการความรู้ (Knoeledge Management : KM)